menu
driehoek
driehoek

Kwaliteitszorg

Kwaliteit mag geen toeval zijn!

Daarom is systematisch werken aan kwaliteit van de school noodzakelijk. Dat betekent: het formuleren van het juiste beleid, de juiste dingen doen en op de juiste manier evalueren of de school bereikt heeft wat ze wilde bereiken.
Kwaliteitszorg is dus: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit levert en de school ook voortdurend kan verbeteren.

Een aantal vragen is daarvoor van belang:

Doen wij de goede dingen? Doen wij de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die wetenschap?

Inrichting van onze kwaliteitszorg

Om bovenstaande te bereiken maken we gebruik van de instrumenten van WMKPO. In een schoolplancyclus van 4 jaar nemen we 1 keer een totale schooltevredenheidspeiling af onder ouders/verzorgers van alle leerlingen, leerlingen van groep 7 t/m 8 en teamleden. Op deze manier meten we planmatig de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie. Dit onderzoek, aangevuld met de gegevens vanuit de inspectie, leerlingvolgsysteem, risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en bestuur, bepalen mede onze schoolontwikkeling voor de komende schoolplanperiode en bijstelling tijdens deze cyclus. Wij werken daaraan volgens het cyclische principe: Plan – Do – Check – Act.

Samen werken aan Villa Kwaliteit

Nu we als school de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid zijn merken we, dat we toe zijn aan een andere manier van werken aan onderwijsvernieuwingen. In het schooljaar 2014-2015 zijn op Villa Vlinderhof gestart met het werken met ontwikkelteams.
Alle leerkrachten maken onderdeel uit van een ontwikkelteam. Zij gaan werken aan speerpunten middels een voor iedereen duidelijke structuur en beslisprocedure. Er is een vaste planning in het jaaroverzicht waarbij de ontwikkelteams bij elkaar komen en verslag uitbrengen aan het MT en de teamvergadering. Het MT lid is voorzitter van het ontwikkelteam

De ontwikkelteams krijgen gerichte opdrachten (STAR) waarin beschreven wordt:
Situatie nu - Taak van het ontwikkelteam - Activiteiten die het ontwikkelteam kan ontplooien - Resultaat dat verwacht wordt als de opdracht is uitgevoerd.

De opbrengsten van het ontwikkelteam zijn terug te lezen in het kwaliteitshandboek van Villa Vlinderhof.

download.php?cs=0d735&id_token=fmdqp1338

Onze school is in februari 2016 bezocht door de inspectie. Klik op de link voor het inspectierapport: Definitieve rapport VV februari 2016